Finds of rare species of plants and fungi in Ukraine (2022)

オカレンス(観察データと標本)
最新バージョン Ukrainian Nature Conservation Group (NGO) により出版 11月 16, 2023 Ukrainian Nature Conservation Group (NGO)
公開日:
2023年11月16日
ライセンス:
CC-BY 4.0

DwC-A形式のリソース データまたは EML / RTF 形式のリソース メタデータの最新バージョンをダウンロード:

DwC ファイルとしてのデータ ダウンロード 5,920 レコード English で (281 KB) - 更新頻度: unknown
EML ファイルとしてのメタデータ ダウンロード English で (74 KB)
RTF ファイルとしてのメタデータ ダウンロード English で (55 KB)

説明

Occurrence data was obtained from 115 researchers, represented by 50 research organizations from all over Ukraine, and collected in the framework of the project "Open biodiversity data: serving Nature Conservation in Ukraine", supported by The Rufford Foundation. All the information collected in the dataset was prepared and organized by the authors in the framework of the seminar "Distribution of rare species of biota in Ukraine". It is also planned to publish a printed version of these materials, but publishing has been postponed due to the start of the Russian-Ukrainian war.

データ レコード

この オカレンス(観察データと標本) リソース内のデータは、1 つまたは複数のデータ テーブルとして生物多様性データを共有するための標準化された形式であるダーウィン コア アーカイブ (DwC-A) として公開されています。 コア データ テーブルには、5,920 レコードが含まれています。

この IPT はデータをアーカイブし、データ リポジトリとして機能します。データとリソースのメタデータは、 ダウンロード セクションからダウンロードできます。 バージョン テーブルから公開可能な他のバージョンを閲覧でき、リソースに加えられた変更を知ることができます。

バージョン

次の表は、公にアクセス可能な公開バージョンのリソースのみ表示しています。

引用方法

研究者はこの研究内容を以下のように引用する必要があります。:

Burlaka M, Andriyevska O, Antosyak T, Arap R, Atamas V O, Atamas N V, Baranets M, Baransky O, Bezrodnova O, Bezsmertna O, Benhus Y, Bondar O, Bondarenko G, Brusentsova N, Buhai L, Buzunko P, Bumar H, Vakarenko L, Vynokurov D, Vovk O, Volkova R, Voloshchuk M, Galushka Y, Gerasymchuk H, Gleb R, Holovko V, Honcharova O, Horbey S, Horbnyak-Yulina L, Hryb O, Hromyk B, Huz H, Davydov D, Davydova A, Danko H, Darmostuk V, Datsyuk V, Dzerkal V, Dzyuba T, Didukh Y, Doyko N, Dorydor M, Doroshenko Y, Dubyna D, Diakov V, Diakova O, Ennan A, Zherdyeva N, Lavrinenko K, Ivanova K, Ilminska L, Kalashnikova L, Katrevych M, Kvakovska I, Kiryushkina H, Kletonkin V, Kozurak A, Konakh Y, Koroliesova D, Korkh Y, Korshykova K, Krasova O, Kuzemko A, Kushnerova V, Larionov M, Lyezhenina I, Loyko V, Markivska L, Markova T, Melezhyk A, Melezhyk O, Merlenko N, Mykytynets H, Mykytiuk T, Nadtochii H, Neko D, Nekrasenko L, Nykyrsa T, Odukalets I, Onyshchenko V, Panchenko S, Parkhomenko M, Pashkevych N, Pleskach L, Podpriatov O, Pryadko O, Rudik M, Sadogurska S, Svyrydyuk D, Sira O, Slobodyan R, Trotner V, Ferliy V, Filatov M, Filatova O, Chornobrov O, Shayda S, Shevchenko A, Shynder O, Shyriaieva D, Shykhalyeyeva H, Shol H, Shukalovych O, Shcherba Y, Yarova T, Yarovyi S, Yurechko R (2023). Finds of rare species of plants and fungi in Ukraine (2022). Version 1.4. Ukrainian Nature Conservation Group (NGO). Occurrence dataset. https://ukraine.ipt.gbif.no/resource?r=florarbu20221&v=1.4

権利

研究者は権利に関する下記ステートメントを尊重する必要があります。:

パブリッシャーとライセンス保持者権利者は Ukrainian Nature Conservation Group (NGO)。 This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License.

GBIF登録

このリソースをはGBIF と登録されており GBIF UUID: 4b657a6e-21fc-4795-9204-b4165d8239d7が割り当てられています。   Participant Node Managers Committee によって承認されたデータ パブリッシャーとして GBIF に登録されているUkrainian Nature Conservation Group (NGO) が、このリソースをパブリッシュしました。

キーワード

Occurrence; botany; biodiversity; Ukraine; 2021; 2022; diversity; plants; fungi; Chromista; algae; herbs; flora; Red Book of Ukraine; rare species; biota; registration; Rufford; Observation

連絡先

Maryna Burlaka
 • メタデータ提供者
 • 最初のデータ採集者
researcher
M.G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Olena Andriyevska
 • 最初のデータ採集者
junior researcher
Holosiivskyi National Nature Park
UA
Tetiana Antosyak
 • 最初のデータ採集者
junior researcher
Carpathian Biosphere Reserve
UA
Raisa Arap
 • 最初のデータ採集者
Holosiivskyi National Nature Park
UA
V. O. Atamas
 • 最初のデータ採集者
Dolynsk Support Institution of I-III degrees No. 4 of the Dolynsk City Council, Dolynsk, Kirovohrad Oblast
UA
N. V. Atamas
 • 最初のデータ採集者
Dolynsk Support Institution of I-III degrees No. 4 of the Dolynsk City Council, Dolynsk, Kirovohrad Oblast
UA
Mykola Baranets
 • 最初のデータ採集者
naturalist
Kryvyi Rih botanical garden of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Oleksandr Baransky
 • 最初のデータ採集者
senior researcher
M. M. Gryshko National Botanic Garden
UA
Olga Bezrodnova
 • 最初のデータ採集者
researcher
Slobozhanskyi National Nature Park
UA
Olesya Bezsmertna
 • 最初のデータ採集者
Ph.D
Taras Shevchenko national university of Kyiv, Ukrainian Nature Conservation Group
UA
Yurii Benhus
 • 最初のデータ採集者
senior lecturer at the Department of Botany
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
UA
Oleksandr Bondar
 • 最初のデータ採集者
Kremenets Regional Humanitarian and Pedagogical Academy named after Taras Shevchenko
UA
Georgii Bondarenko
 • 最初のデータ採集者
naturalist
V. N. Karazin Kharkiv National University
UA
Nataliia Brusentsova
 • 最初のデータ採集者
leading research associate
Slobozhanskyi National Nature Park, Ukrainian Nature Conservation Group, Tuzlivski lymany National Nature Park
UA
Lesia Buhai
 • 最初のデータ採集者
"Yelanetskyi Steppe" Natural Reserve
UA
Petro Buzunko
 • 最初のデータ採集者
Originator
T.H. Shevchenko National University "Chernihiv Сollegium"
UA
Halyna Bumar
 • 最初のデータ採集者
Polissia Nature Reserve
UA
Liudmyla Vakarenko
 • 最初のデータ採集者
M.G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Denys Vynokurov
 • 最初のデータ採集者
junior researcher
M.G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Oleksandra Vovk
 • 最初のデータ採集者
naturalist
Ukrainian scientific pharmacopoeial center for quality of medicines
UA
Ruslana Volkova
 • 最初のデータ採集者
originator
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
UA
Mykola Voloshchuk
 • 最初のデータ採集者
Carpathian Biosphere Reserve
UA
Yulia Galushka
 • 最初のデータ採集者
naturalist
Irkliiv village council, Cherkasy region
UA
Halyna Gerasymchuk
 • 最初のデータ採集者
Tsumanska Puscha National Nature Park
UA
Ruslan Gleb
 • 最初のデータ採集者
forest scientist, researcher
Carpathian Biosphere Reserve
UA
Viktoriia Holovko
 • 最初のデータ採集者
Luhansk Nature Reserve NAS of Ukraine
UA
Olena Honcharova
 • 最初のデータ採集者
naturalist
Kreminna town, Luhansk region
UA
Svitlana Horbey
 • 最初のデータ採集者
Uzhanskyi National Nature Park
UA
Lesia Horbnyak-Yulina
 • 最初のデータ採集者
Podilski Tovtry National Nature Park
UA
Oleksandr Hryb
 • 最初のデータ採集者
naturalist
Ukrainian society for the protection of Birds
UA
Bohdan Hromyk
 • 最初のデータ採集者
Tsumanska Puscha National Nature Park
UA
Halyna Huz
 • 最初のデータ採集者
Luhansk Nature Reserve NAS of Ukraine
UA
Denys Davydov
 • 最初のデータ採集者
researcher
M.G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Anastasiia Davydova
 • 最初のデータ採集者
researcher
M.G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Hanna Danko
 • 最初のデータ採集者
naturalist
T.H. Shevchenko National University "Chernihiv Сollegium"
UA
Valeriy Darmostuk
 • 最初のデータ採集者
researcher
Kherson State University, Lower Dnipro National Nature Park
UA
Vadym Datsyuk
 • 最初のデータ採集者
M.G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Viktoriia Dzerkal
 • 最初のデータ採集者
Deputy Head of Research Department
Lower Dnipro National Nature Park
UA
Tetiana Dzyuba
 • 最初のデータ採集者
M.G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Yakiv Didukh
 • 最初のデータ採集者
professor, senior researcher, doctor of biological sciences
M.G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Natalia Doyko
 • 最初のデータ採集者
Arboretum Oleksandriya
UA
Mykhailo Dorydor
 • 最初のデータ採集者
Tsumanska Puscha National Nature Park
UA
Yulia Doroshenko
 • 最初のデータ採集者
Arboretum Oleksandriya
UA
Dmytro Dubyna
 • 最初のデータ採集者
M.G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Viktor Diakov
 • 最初のデータ採集者
head of the scientific department
Holy Mountains National Nature Park
UA
Olga Diakova
 • 最初のデータ採集者
senior researcher
Holy Mountains National Nature Park
UA
Alim Ennan
 • 最初のデータ採集者
Physical-chemical Institute for Environment and Human Protection of MES of Ukraine and NAS of Ukraine
UA
Natalia Zherdyeva
 • 最初のデータ採集者
naturalist
UA
Kateryna Lavrinenko
 • 最初のデータ採集者
PhD student
M.G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Kateryna Ivanova
 • 最初のデータ採集者
Slobozhanskyi National Nature Park
UA
Liubov Ilminska
 • 最初のデータ採集者
naturalist
Ukrainian Nature Conservation Group
UA
Liudmyla Kalashnikova
 • 最初のデータ採集者
Arboretum Oleksandriya
UA
Maria Katrevych
 • 最初のデータ採集者
Arboretum Oleksandriya
UA
Inna Kvakovska
 • 最初のデータ採集者
Uzhanskyi National Nature Park
UA
Hanna Kiryushkina
 • 最初のデータ採集者
Physical-chemical Institute for Environment and Human Protection of MES of Ukraine and NAS of Ukraine
UA
Volodymyr Kletonkin
 • 最初のデータ採集者
Dvorichanskyi National Park
UA
Alla Kozurak
 • 最初のデータ採集者
researcher
Carpathian Biosphere Reserve
UA
Yevhenia Konakh
 • 最初のデータ採集者
M. M. Gryshko National Botanic Garden
UA
Dariia Koroliesova
 • 最初のデータ採集者
Black Sea Biosphere reserve NAS of Ukraine
UA
Yurii Korkh
 • 最初のデータ採集者
Prypiat-Stokhid National Nature Park
UA
Kateryna Korshykova
 • 最初のデータ採集者
Michael's Virgin Land Nature Reserve
UA
Olga Krasova
 • 最初のデータ採集者
Ph.D
Kryvyi Rih botanical garden of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Anna Kuzemko
 • 最初のデータ採集者
doctor of biological sciences
M.G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Vira Kushnerova
 • 最初のデータ採集者
naturalist
Kreminna town, Luhansk region
UA
Mykola Larionov
 • 最初のデータ採集者
M.G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Iryna Lyezhenina
 • 最初のデータ採集者
State Biotechnological University
UA
Volodymyr Loyko
 • 最初のデータ採集者
Tsumanska Puscha National Nature Park
UA
Liubov Markivska
 • 最初のデータ採集者
Karmeliukove Podillia National Nature Park
UA
Tetiana Markova
 • 最初のデータ採集者
"Nertus Agro"
UA
Anna Melezhyk
 • 最初のデータ採集者
naturalist
UA
Olga Melezhyk
 • 最初のデータ採集者
naturalist
UA
Nina Merlenko
 • 最初のデータ採集者
Tsumanska Puscha National Nature Park
UA
Halyna Mykytynets
 • 最初のデータ採集者
Pryazovskyi National Nature Park
UA
Tetiana Mykytiuk
 • 最初のデータ採集者
Dniester Canyon National Nature Park
UA
Hanna Nadtochii
 • 最初のデータ採集者
Ukrainian research institute of issues in ecology
UA
Daria Neko
 • 最初のデータ採集者
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
UA
Larysa Nekrasenko
 • 最初のデータ採集者
Poltava State Agrarian University
UA
Tetiana Nykyrsa
 • 最初のデータ採集者
Chernivtsi Regional Museum
UA
Inna Odukalets
 • 最初のデータ採集者
Podilski Tovtry National Nature Park
UA
Viktor Onyshchenko
 • 最初のデータ採集者
M.G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Sergii Panchenko
 • 最初のデータ採集者
head of the scientific department
Hetman National Nature Park
UA
Maksym Parkhomenko
 • 最初のデータ採集者
Dvorichanskyi National Park
UA
Natalia Pashkevych
 • 最初のデータ採集者
M.G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Liubov Pleskach
 • 最初のデータ採集者
Arboretum Oleksandriya
UA
Oleksandr Podpriatov
 • 最初のデータ採集者
Deputy Director for Research
Ukrainian Steppe Nature Reserve
UA
Olena Pryadko
 • 最初のデータ採集者
Holosiivskyi National Nature Park
UA
Maksym Rudik
 • 最初のデータ採集者
Tsumanska Puscha National Nature Park
UA
Sofia Sadogurska
 • 最初のデータ採集者
M.G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Dmytro Svyrydyuk
 • 最初のデータ採集者
Podilski Tovtry National Nature Park
UA
Olga Sira
 • 最初のデータ採集者
V. N. Karazin Kharkiv National University
UA
Roman Slobodyan
 • 最初のデータ採集者
Tsumanska Puscha National Nature Park
UA
Viktoriia Trotner
 • 最初のデータ採集者
naturalist
Professional mining and metallurgical lyceum of Kryvyi Rih
UA
Viktoriia Ferliy
 • 最初のデータ採集者
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
UA
Mykhailo Filatov
 • 最初のデータ採集者
State Biotechnological University
UA
Olga Filatova
 • 最初のデータ採集者
naturalist
National University of Pharmacy
UA
Oleksandr Chornobrov
 • 最初のデータ採集者
Holosiivskyi National Nature Park
UA
Serhii Shayda
 • 最初のデータ採集者
naturalist
ESC "Institute of Biology and Medicine" of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv
UA
Alla Shevchenko
 • 最初のデータ採集者
Velykyi Luh National Nature Park
UA
Oleksii Shynder
 • 最初のデータ採集者
M. M. Gryshko National Botanic Garden
UA
Dariia Shyriaieva
 • 最初のデータ採集者
junior researcher
M.G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Halyna Shykhalyeyeva
 • 最初のデータ採集者
Physical-chemical Institute for Environment and Human Protection of MES of Ukraine and NAS of Ukraine
UA
Halyna Shol
 • 最初のデータ採集者
researcher
Kryvyi Rih botanical garden of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Oleksandr Shukalovych
 • 最初のデータ採集者
Prypiat-Stokhid National Nature Park
UA
Yulia Shcherba
 • 最初のデータ採集者
Taras Shevchenko national University of Kyiv
UA
Tetiana Yarova
 • 最初のデータ採集者
naturalist
Bohdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University
UA
Serhii Yarovyi
 • 最初のデータ採集者
Ukrainian Steppe Natural Reserve NAN of Ukraine
UA
Rostyslav Yurechko
 • 最初のデータ採集者
Northern Podillia National Nature Park
UA
Olexiy Vasyliuk
 • 連絡先
junior researcher
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
Vul. B. Khmelnytskogo, 15
01030 Kyiv
UA
+380964882670
Oleksii Marushchak
 • プログラマー
junior researcher
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
Vul. B. Khmelnytskogo, 15
01030 Kyiv
UA
+380964882670

地理的範囲

The dataset consists of findings of animals from entire territory of Ukraine.

座標(緯度経度) 南 西 [44.402, 22.126], 北 東 [52.389, 40.166]

生物分類学的範囲

The dataset consists of representatives of Plantae, Fungi and Chromista kingdoms.

Kingdom Plantae, Fungi, Chromista
Phylum Basidiomycota, Ascomycota, Chlorophyta, Charophyta, Tracheophyta, Ochrophyta, Rhodophyta
Class Magnoliopsida, Liliopsida, Polypodiopsida, Agaricomycetes, Candelariomycetes, Coniocybomycetes, Charophyceae, Lecanoromycetes, Gnetopsida, Eurotiomycetes, Florideophyceae, Lycopodiopsida, Pinopsida, Ulvophyceae, Phaeophyceae, Stylonematophyceae

時間的範囲

開始日 / 終了日 1897-04-10 / 2022-03-24

収集方法

Data was collected, georeferenced, and organized by the authors of each articles on their own. Additional data cleaning and postprocessing were conducted by Oleksii Marushchak and Oleh Prylutskyi.

Study Extent Data was collected, georeferenced, and organized by the authors of each articles on their own.
Quality Control Authors of each particular article are fully responsible for the correctness of species identifications, information on organisms' quantity and georeferencing. Sporadic issues in georeferencing, revealed during data cleaning, were corrected where it was possible, by Oleh Prylutskyi.

Method step description:

 1. Preparation of research articles using unified template by authors.
 2. Data aggregation and preparation.
 3. Data cleaning and alignment to Darwin Core standard.

書誌情報の引用

 1. Поширення раритетних видів біоти України (Серія: Соnservation Biology in Ukraine, Вип. 27, т.1). Київ, 2022. ___ С.
 2. Бурлака М. Д. До поширення раритетних видів рослин у Чивчино-Гринявських горах. Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матер. IV (XV) Міжнар. наук. конф. молодих учених (Львів, 28 жовтня 2021 року). Львів, 2021. С. 24-27.
 3. Вабіщевич Ю., Бубало О. Перша знахідка булатки червоної Cephalanthera rubra (Linnaeus, 1753) на території НПП «Прип’ять-Стохід». Науковий вісник національного природного парку «Прип’ять-Стохід». Любешів, 2015. 5(1). С. 54.
 4. Карпенко Ю. О., Білоус О. М. Мережа лісових природно-заповідних територій басейну річки Снов, її роль у збереженні фіторізноманіття Чернігівського Полісся та підходи до оптимізації. Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Розділ ІІ. Біологія. 2012. №9. С. 146–151.
 5. Панченко С. Світлі дубові ліси на північному сході України, особливості їх динаміки та питання охорони. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 55–66.
 6. Панченко С. М. Методи картування при вивченні екології популяцій рідкісних видів рослин. Укр. ботан. журн. 2011. 68(5). С. 672–685.
 7. Панченко С.М. Рослини, що занесені до Червоної книги України, у Гетьманському національному природному парку. Актуальні проблеми дослідження довкілля: Зб. наук. праць (за матеріалами VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24-26 травня 2019 р., м. Суми) / редкол. Шейко В.І., Касьяненко Г.Я., Литвиненко Ю.І. та ін.; Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. 334 с.
 8. Панченко С.М. Синузії весняних ефемероїдів в лісах околиць міста Суми. Вакалівщина: До 40-річчя біологічного стаціонару Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. Зб. наук. праць. Суми, 2008. C. 111–119.
 9. Панченко С.М. Синузії весняних ефемероїдів в широколистяних лісах регіонального ландшафтного парку «Сеймський». Конотопські читання. Випуск VII. Зб. публікацій за результатами Конотопських читань 2016 року. Харків, Мачулін, 2016. С. 214–227.
 10. Панченко С. М. Фіторізноманіття проектованого Національного природного парку «Середньосеймський». Путивльський краєзнавчий збірник. Вип. 7 / Державний історико-культурний заповідник у м. Путивлі. Суми : Університетська книга, 2013. С. 428–436.
 11. Панченко С.М., Данилик І.М. Поширення Carex vaginata (Cyperaceae) у Національному природному парку «Деснянсько-Старогутський». Сучасні фітосозологічні дослідження в Україні: зб. статей з нагоди вшанування пам'яті видатного фітосозолога, д-ра біол. наук, проф. Т.Л. Андрієнко-Малюк (1938–2016 рр.). Вип. 2 / Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна; упоряд.: В.П. Коломійчук. Київ: Талком, 2018. С. 43–46.
 12. Панченко С.М., Лукаш О.В., Чорноус О.П. Весняні ефемероїди листяних лісів Лівобережного Полісся. Укр. ботан. журн. 2006. 63(5). С. 671–680.
 13. Панченко С.М., Чернишов І.О., Мартинова А.О., Кириленко Ю.В. Рослинний покрив Спадщанського лісу (Путивльський р-н, Сумська область) і перспективи його заповідання. Сучасні фітосозологічні дослідження в Україні: зб. статей з нагоди вшанування пам’яті видатного фітосозолога, д-ра біол. наук, проф. Т.Л. Андрієнко-Малюк (1938–2016 рр.). Вип. 2 / Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна; упоряд.: В.П. Коломійчук. Київ: Талком, 2018. С. 47–53.
 14. Прядко О. І. Нове місцезнаходження ліннеї північної Linnaea borealis L. в НПП «Прип’ять-Стохід». Науковий вісник національного природного парку «Прип’ять-Стохід». Любешів, 2011. Вип. 1. С. 35-40.
 15. Шевчик О. В., Панченко С. М., Соломаха В. А. До поширення Crataegus ucrainica (Rosaceae) в Сеймському РЛП. Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття: Мат. міжнар. наук. конф., присвяченої 140-річчю Ботан. саду і каф. ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Чернівецького нац. ун-ту імені Юрія Федьковича (5-6 жовтня 2017р. м.Чернівці) / наук. ред. І. І. Чорней, В.В. Буджак. Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2017. С. 132–134.
 16. Шукалович О. Шейхцерія болотна Scheuchzeria palustris Linnaeus, 1753 – новий вид НПП «Прип’ять-Стохід». Науковий вісник національного природного парку «Прип’ять-Стохід». Любешів, 2016. 6(2). С. 49.
 17. Поширення раритетних видів біоти України: Том 2 (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 27. Т. 1). – Київ-Чернівці: Друк Арт, 2023. – 353 с.

追加のメタデータ

代替識別子 4b657a6e-21fc-4795-9204-b4165d8239d7
https://ukraine.ipt.gbif.no/resource?r=florarbu20221