Records of rare biodiversity of Ukraine

Occurrence
Latest version published by Ukrainian Nature Conservation Group (NGO) on May 14, 2024 Ukrainian Nature Conservation Group (NGO)
Publication date:
14 May 2024
License:
CC-BY 4.0

Download the latest version of this resource data as a Darwin Core Archive (DwC-A) or the resource metadata as EML or RTF:

Data as a DwC-A file download 7,720 records in English (392 KB) - Update frequency: unknown
Metadata as an EML file download in English (67 KB)
Metadata as an RTF file download in English (33 KB)

Description

The dataset consists of records of protected animal, plant and fungi species published in "Records of rare biodiversity of Ukraine. – Kyiv ; Chernivtsi : Druk Art, 2024. – 472 p. (Series: «Conservation Biology in Ukraine». Iss. 38)."

Data Records

The data in this occurrence resource has been published as a Darwin Core Archive (DwC-A), which is a standardized format for sharing biodiversity data as a set of one or more data tables. The core data table contains 7,720 records.

This IPT archives the data and thus serves as the data repository. The data and resource metadata are available for download in the downloads section. The versions table lists other versions of the resource that have been made publicly available and allows tracking changes made to the resource over time.

Versions

The table below shows only published versions of the resource that are publicly accessible.

How to cite

Researchers should cite this work as follows:

Vasyliuk O, Burlaka M, Marushchak O, Kutsokon Y, Nekrasova O, Kavurka V, Rusin M, Zykova M, Sadogurska S, Artamonov V, Lehkyi S, Ovsiienko Y, Artiukh M, Popova O, Babiichuk O, Baranskyi O, Bengus Y, Volkova R, Polietaiev V, Berest Z, Bondarenko O, Bronskov O, Bronskova O, Buhay L, Bushuiiev S, Harlov H, Brusentsova N, Vakal A, Lytvynenko Y, Govorun O, Firman L, Hrebenshchykov V, Pakhar' U, Savchuk T, Hryb O, Hrytsenko V, Shynder O, Didenko S, Negrash Y, Hryshchenko V, Yablonovska-Hryshchenko Y, Gubar L, Tkachenko I, Gupalo O, Prychepa M, Lietytska O, Tymoshenko N, Afanasiyev S, Hushtan K, Hushtan H, Dzhus L, Didenko I, Kovalchuk T, Burmistrova N, Fabryka M, Dobryvoda I, Kapustynskyi A, Slobodian R, Prorochok N, Shymkiv N, Dovhanych Y, Drohvalenko M, Zhezhera M, Khomenko A, Gromakova A, Zakharova M, Zorina-Sakharova K, Zubkovych I, Dikovytskyi V, Zubkovych V, Volodymyrets V, Kalashnikova L, Doroshenko Y, Kasay S, Kiyak S, Kletionkin V, Koval N, Kvakovska I, Gorbey S, Sheveria V, Kozurak A, Antosiak T, Voloshchuk M, Korkh Y, Kotserzhynska I, Krasova O, Shol' H, Kuriachyi K, Pohrebniak O, Sydorenko O, Lavrusik D, Liubynets I, Liashenko Y, Markivska L, Markova T, Filatov M, Filatova O, Dubyna N, Georges J, Bolotov M, Melnyk V, Merzlikin I, Hekalo O, Mykytynets H, Antonovskyi O, Mykytiuk T, Mylenko N, Bezpala T, Miroshnyk P, Miskova O, Moroz V, Moskaliuk B, Melesh Y A, Novgorodskyi A, Oliiar H, Baranchuk H, Kozyra L, Onuk L, Chubata T, Petruk Y, Panchenko S, Parkhomenko M, Podobaylo A, Kazannyk V, Protsenko Y, Pokynchereda V, Rogozin S, Kovalenko Y, Prots' M, Roman Y, Sverdlov V, Karpenko Y, Pototska S, Skliar O, Skobel N, Velychko N, Shchepeleva O, Moysiyenko I, Smirnov N, Smirnov D, Storozhenko Z, Timoshenkov V, Timoshenkova V, Khomyn I, Ferents N, Shevchenko I, Chorna H, Mamchur T, Shyian N, Shtohryn N, Shtohun A, Bobryk I, Liashuk I, Yuzyk D, Guzak V, Yurechko R (2024). Records of rare biodiversity of Ukraine. Version 1.0. Ukrainian Nature Conservation Group (NGO). Occurrence dataset. https://ukraine.ipt.gbif.no/resource?r=uararefloranadfauna2023&v=1.0

Rights

Researchers should respect the following rights statement:

The publisher and rights holder of this work is Ukrainian Nature Conservation Group (NGO). This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License.

GBIF Registration

This resource has been registered with GBIF, and assigned the following GBIF UUID: b0a3a731-aa30-4710-b22e-c54f7ed6a0aa.  Ukrainian Nature Conservation Group (NGO) publishes this resource, and is itself registered in GBIF as a data publisher endorsed by Participant Node Managers Committee.

Keywords

Occurrence; rare biodiversity; biodiversity; Ukraine; fauna; flora; Red Data Book of Ukraine; records; Observation

Contacts

Olexiy Vasyliuk
 • Originator
 • Point Of Contact
junior researcher
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
Vul. B. Khmelnytskogo, 15
01030 Kyiv
UA
M.D. Burlaka
 • Originator
M.G. Kholodny Institute of botany, NAS of Ukraine
Kyiv
UA
Oleksii Marushchak
 • Metadata Provider
 • Custodian Steward
 • Originator
junior researcher
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
Vul. B. Khmelnytskogo, 15
01030 Kyiv
UA
0964882670
Yu.K. Kutsokon
 • Originator
senior researcher
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
Vul. B. Khmelnytskogo, 15
01030 Kyiv
UA
Oksana Nekrasova
 • Originator
leading engineer
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
Vul. B. Khmelnytskogo, 15
01030 Kyiv
UA
V.V. Kavurka
 • Originator
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
Vul. B. Khmelnytskogo, 15
01030 Kyiv
UA
Mikhail Rusin
 • Originator
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine | Kyiv Zoo
Vul. B. Khmelnytskogo, 15
01030 Kyiv
UA
M.O. Zykova
 • Originator
M.G. Kholodny Institute of botany, NAS of Ukraine
Kyiv
UA
S.S. Sadogurska
 • Originator
M.G. Kholodny Institute of botany, NAS of Ukraine
Kyiv
UA
V.A. Artamonov
 • Originator
UA
S.V. Lehkyi
 • Originator
UA
Ya.V. Ovsiienko
 • Originator
UA
M.M. Artiukh
 • Originator
UA
O.M. Popova
 • Originator
UA
O.V. Babiichuk
 • Originator
UA
O.R. Baranskyi
 • Originator
UA
Yu.V. Bengus
 • Originator
UA
R.Ye. Volkova
 • Originator
UA
V.V. Polietaiev
 • Originator
UA
Z.L. Berest
 • Originator
UA
O.Yu. Bondarenko
 • Originator
UA
O.I. Bronskov
 • Originator
UA
O.M. Bronskova
 • Originator
UA
L.V. Buhay
 • Originator
UA
S.H. Bushuiiev
 • Originator
UA
H.V. Harlov
 • Originator
Nataliia Brusentsova
 • Originator
Tuzlivski Lymany
UA
A.P. Vakal
 • Originator
UA
Yu.I. Lytvynenko
 • Originator
UA
O.V. Govorun
 • Originator
UA
L.O. Firman
 • Originator
UA
V.O. Hrebenshchykov
 • Originator
UA
U.V. Pakhar'
 • Originator
UA
T.V. Savchuk
 • Originator
UA
O.V. Hryb
 • Originator
UA
V.V. Hrytsenko
 • Originator
UA
O.I. Shynder
 • Originator
UA
S.Ya. Didenko
 • Originator
UA
Yu.M. Negrash
 • Originator
UA
V.M. Hryshchenko
 • Originator
UA
Ye.D. Yablonovska-Hryshchenko
 • Originator
UA
L.M. Gubar
 • Originator
UA
I.V. Tkachenko
 • Originator
UA
O.O. Gupalo
 • Originator
UA
M.V. Prychepa
 • Originator
Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine
UA
O.M. Lietytska
 • Originator
Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine
UA
N.V. Tymoshenko
 • Originator
Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine
UA
S.O. Afanasiyev
 • Originator
Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine
UA
K.V. Hushtan
 • Originator
Lviv
UA
H.H. Hushtan
 • Originator
Lviv
UA
L.L. Dzhus
 • Originator
UA
I.P. Didenko
 • Originator
UA
T.D. Kovalchuk
 • Originator
UA
N.O. Burmistrova
 • Originator
UA
M.R. Fabryka
 • Originator
UA
I.P. Dobryvoda
 • Originator
UA
A.I. Kapustynskyi
 • Originator
UA
R.M. Slobodian
 • Originator
UA
N.F. Prorochok
 • Originator
UA
N.Ya. Shymkiv
 • Originator
UA
Ya.O. Dovhanych
 • Originator
UA
M.O. Drohvalenko
 • Originator
UA
M.D. Zhezhera
 • Originator
UA
A.M. Khomenko
 • Originator
UA
A.B. Gromakova
 • Originator
UA
M.Ya. Zakharova
 • Originator
UA
K.Ye. Zorina-Sakharova
 • Originator
UA
I.V. Zubkovych
 • Originator
UA
V.M. Dikovytskyi
 • Originator
UA
V.V. Zubkovych
 • Originator
UA
V.O. Volodymyrets
 • Originator
UA
L.V. Kalashnikova
 • Originator
UA
Yu.V. Doroshenko
 • Originator
UA
S.A. Kasay
 • Originator
UA
S.V. Kiyak
 • Originator
UA
V.G. Kletionkin
 • Originator
UA
N.P. Koval
 • Originator
UA
I.M. Kvakovska
 • Originator
UA
S.P. Gorbey
 • Originator
UA
V.V. Sheveria
 • Originator
UA
A.V. Kozurak
 • Originator
UA
T.M. Antosiak
 • Originator
UA
M.I. Voloshchuk
 • Originator
UA
Yu.O. Korkh
 • Originator
UA
I.M. Kotserzhynska
 • Originator
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology, NAS of Ukraine
Nizhyn
UA
O.O. Krasova
 • Originator
UA
H.N. Shol'
 • Originator
UA
K.V. Kuriachyi
 • Originator
UA
O.I. Pohrebniak
 • Originator
UA
O.A. Sydorenko
 • Originator
UA
D.V. Lavrusik
 • Originator
UA
I.P. Liubynets
 • Originator
UA
Ye.K. Liashenko
 • Originator
UA
L.V. Markivska
 • Originator
UA
T.Yu. Markova
 • Originator
UA
M.O. Filatov
 • Originator
UA
O.V. Filatova
 • Originator
UA
Nataliia Dubyna
 • Originator
Kyiv National University of Construction and Architecture
Kyiv
UA
Jean-Yves Georges
 • Originator
senior researcher
Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien, Strasbourg (IPHC)
Strasbourg
FR
Maksym Bolotov
 • Originator
Kyiv
UA
V.I. Melnyk
 • Originator
UA
I.R. Merzlikin
 • Originator
UA
O.V. Hekalo
 • Originator
UA
H.I. Mykytynets
 • Originator
UA
O.H. Antonovskyi
 • Originator
UA
T.P. Mykytiuk
 • Originator
UA
N.M. Mylenko
 • Originator
UA
T.M. Bezpala
 • Originator
UA
P.I. Miroshnyk
 • Originator
UA
O.V. Miskova
 • Originator
UA
V.A. Moroz
 • Originator
UA
B.I. Moskaliuk
 • Originator
UA
Ye. A. Melesh
 • Originator
UA
A.A. Novgorodskyi
 • Originator
UA
H.I. Oliiar
 • Originator
UA
H.I. Baranchuk
 • Originator
UA
L.Ya. Kozyra
 • Originator
UA
L.L. Onuk
 • Originator
UA
T.V. Chubata
 • Originator
UA
Yu.V. Petruk
 • Originator
UA
S.M. Panchenko
 • Originator
UA
M.O. Parkhomenko
 • Originator
UA
A.V. Podobaylo
 • Originator
UA
V.V. Kazannyk
 • Originator
UA
Yu.V. Protsenko
 • Originator
UA
V.V. Pokynchereda
 • Originator
UA
S.Yu. Rogozin
 • Originator
UA
Yu.O. Kovalenko
 • Originator
UA
M.D. Prots'
 • Originator
UA
Ye.H. Roman
 • Originator
UA
V.O. Sverdlov
 • Originator
UA
Yu.O. Karpenko
 • Originator
UA
S.O. Pototska
 • Originator
UA
O.Yu. Skliar
 • Originator
UA
N.O. Skobel
 • Originator
UA
N.S. Velychko
 • Originator
UA
O.V. Shchepeleva
 • Originator
UA
I.I. Moysiyenko
 • Originator
UA
N.A. Smirnov
 • Originator
UA
D.A. Smirnov
 • Originator
UA
Z.V. Storozhenko
 • Originator
UA
V.A. Timoshenkov
 • Originator
UA
V.V. Timoshenkova
 • Originator
UA
I.H. Khomyn
 • Originator
UA
N.M. Ferents
 • Originator
UA
I.V. Shevchenko
 • Originator
UA
H.A. Chorna
 • Originator
UA
T.V. Mamchur
 • Originator
UA
N.M. Shyian
 • Originator
UA
N.M. Shtohryn
 • Originator
UA
A.O. Shtohun
 • Originator
UA
I.V. Bobryk
 • Originator
UA
I.Ya. Liashuk
 • Originator
UA
D.I. Yuzyk
 • Originator
UA
V.V. Guzak
 • Originator
UA
R. Yurechko
 • Originator
UA

Geographic Coverage

The dataset covers the entire territory of Ukraine.

Bounding Coordinates South West [44.425, 22.233], North East [52.358, 40.116]

Taxonomic Coverage

The dataset consists of records of animals, plants and fungi.,

Kingdom Animalia, Plantae, Fungi
Phylum Chordata, Arthropoda, Annelida, Ascomycota, Mollusca, Basidiomycota, Rhodophyta, Tracheophyta

Temporal Coverage

Start Date / End Date 1972-05-19 / 2024-03-30

Project Data

This publication has been produced in the framework of the Ukraine Rescue Project, which is financed by IFAW. The contents of this publication are the sole responsibility of the Ukrainian Nature Conservation Group and cannot be taken to reflect the views of IFAW in any way

Title IFAW

The personnel involved in the project:

Olexiy Vasyliuk
 • Point Of Contact
Natalia Gozak
 • Point Of Contact

Sampling Methods

Data was collected, georeferenced, and organized by the authors of each articles on their own. Additional data cleaning and postprocessing were conducted by Oleksii Marushchak.

Study Extent Data was collected, georeferenced, and organized by the authors of each articles on their own.
Quality Control Authors of each particular article are fully responsible for the correctness of species identifications, information on organisms' quantity and georeferencing. Sporadic issues in georeferencing, revealed during data cleaning, were corrected where it was possible, by editors of the publication.

Method step description:

 1. Preparation of research articles using unified template by authors.
 2. Data aggregation and preparation.
 3. Data cleaning and alignment to Darwin Core standard.

Bibliographic Citations

 1. Поширення раритетного біорізноманіття в Україні. – Київ; Чернівці: Друк Арт, 2024. – 472 с. (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 38)

Additional Metadata